PETA SITUS | KONTAK
Login
Logo Damas Daya Mahasiswa Sunda
Menu Utama
Space Iklan
Space Iklan
Sejarah Singkat

Situasi pulitik taun 1950 mere pangaruh gede kana kahirupan masarakat di Indonesia. Sistem pamarentahan parlementer anu mindeng diganti dina kurun waktu 6 (genep) taun nembongkeun teu stabilna pulitik Indonesia harita.

Alatan aya kateupercayaan jeung dianggap salah lengkah ku parlemen, Perdana Menteri rata-rata ngan sataun dina nyekel kalungguhanna. Alesan sejenna kawijakan pamarentah (pusat) anu patali jeung perimbangan anggaran pikeun daerah dianggap teu adil ku pamarentah daerah nepika munculna gerakan-gerakan di daerah anu dikokojoan ku para nonoman.

Gerakan-gerakan kadaerahan kasebut nepika ngawujud jadi organisasi. Organisasi anu ngabogaan basis perjuangan kasundaan di antarana di Jakarta ngadeg orgaisasi anu anggota ti mahasiswa anu asalna ti Tatar Sunda, nyaeta Daya Nonoman Sunda jeung Nonoman Maung. Di Bogor ngadeg Putra Sunda anu anggotana umum. Di Bandung ngadeg organisasi Mitra Sunda (anggota lolobana ti ex-pejuang) jeung Nonoman Sunda (anggota lolobana pagawe/karyawan).

Aya usulan jeung dorongan ti Ir. Otong Kosasih kana perluna diadegkeun organisasi anu mawa misi pikeun ngawujudkeun para intelektual jeung ahli-ahli Sunda dina ngeusi otonomi daerah. Hal eta sabab ayana rasa prihatin jeung kapadulian nyaeta dirasana aya kateuadilan dina nungtut elmu di daerah sorangan. Kabuktian ku hesena nonoman Sunda asup jeung diajar di Fakultas Teknik (ITB ayeuna) jeung Perguruan Tinggi Pendidikan Guru /TTTC (UPI ayeuna), padahal dua paguron luhur kasebut aya di Jawa Barat.

Taun 1956 gagasan pikeun ngadegkeun organisasi pikeun ngawadahan organisasi-organisasi anu ngabogaan basis mahasiswa di Jawa Barat digulirkeun ku sababaraha urang mahasiswa di Bandung, nyaeta Hasan Wargakusumah, Hidayat Wiradikarta, Duddy Effendy, Ajat Sudrajat, Aminah Hidayat, Enoch Atmadibrata, Djuanda Suraatmadja, Hitler Singawinata jeung E. Syarifudin. Hasilna tanggal 14 Oktober 1956 ngadeg organisasi mahasiswa anu ngabogaan basis perjuangan kasundaan anu di ngaranan "Daya Mahasiswa Sunda", disingket DAMAS.

Dina awal ngadeg, Damas can ngagunakeun istilah Pangurus Puseur jeung Pangurus Cabang. Hal ieu alatan dina kurun waktu taun 1956 nepi ka 1965, Damas ngan aya di Bandung. Hartina, Anggota jeung Pangurus masih kawatesan di kota Bandung. Dumasar kana pamenta mahasiswa-mahasiswa ti Tasikmalaya, tahun 1965 diadegkeun Damas Tasikmalaya. Dina taun 1969 mimiti dirintis ngadegkeun Damas di kabupaten jeung kota (kodya harita) lian, diantarana diadegkeun Damas Garut jeung Damas Jakarta. Ku diadegkeunna Damas di daerah-daerah kasebut, pikeun ngagampangkeun koordinasi kukituna kapengurusan Damas diwangun jadi Pangurus Puseur jeung Pangurus Cabang. Pengurus Puseur dumukna di puseur dayeuh provinsi Jawa Barat, nyaeta di Bandung. Harita Cabang-cabang anu geus ngadeg nyaeta cabang Bandung, cabang Tasikmalaya, cabang Garut jeung cabang Jakarta.


Sumber :
 1. Majalah Visi Panggeuing, Edisi April 2001, DAMAS.
 2. Sajarah Singket Damas
Ngeunaan Damas

Damas, singkatan tina Daya Mahasiswa Sunda, diadegkeun dina ping 14 Oktober 1956 di Bandung. Damas nyaeta organisasi kemasyarakatn pemuda (OKP) anu ngabogaan basis perjuangan kasundaan (nangtung dina kapribadian Sunda), Sanajan salaku organisasi kasundaan, kagiatan Damas teu diwatesan ku kagiatan kabudayaan (sok komo  kasenian), nyaritakeun masalah kasundaan paling henteu nyaritakeun masarakat, lingkungan jeung budaya (ajen-ajen, seni jeung simbol-simbol budaya) Sunda,  ku sabab kitu aweuhan kagiatan Damas kudu nyoko kana pasoalan masyarakat (SDM), lingkungan jeung budaya atawa leuwih jentre kudu nyoko kana pasoalan sosial, ekonomi, politik, hukum, pendidikan jeung budaya.

Dina ngalaksanakeun hirup kumbuhna organisasi, sacara administratif Damas ngagunakeun basa Sunda dina komunikasi internal (lisan atawa tulisan/surat), malahan eksternal  (pikeun sababaraha hal), boh formal atawa nonformal. Sedengkeun tina sisi sosial, Damas nerapkeun lingkungan anu nyunda anu didasarakn ku sipat duduluran luyu jeung jiwa silih asah, silih asih jeung silih asuh.

Hubungan jeung organisasi lian sarta sabab Damas mangrupakeun OKP, sacara resmi Damas geus bernaung di KNPI kalayan Pangurus Puseurna di KNPI Jawa Barat. Tapi sanajan kitu, ti mimiti ngadeg dugi ka kiwari Damas independen ti organisasi mana wae, boh ti  organisasi masarakat lianna sok komo ti organisasi politik. Tapi salaku organisasi kamasarakatan, Damas  ngabogaan pronsip  moal ngantep kana kawijakan-kawijakan politik atawa aliran anu ngarugikeun masarakat, hususna masarakat Sunda, umumna rahayat Indonesia.

Azas & Sifat

Damas ngabogaan hiji-hijina ajas nyaéta Pancasila.

Damas mangrupa Paguyuban kamahasiswaan jeung kamasyarakatan anu nangtung dina kapribadian Sunda, kalawan harti mahasiswa anu ngabogaan lingkungan sarta corak alam pikiran sorangan geus sakuduna milu ulubiung ihtiar pikeun kajembaran masyarakat Sunda maké cara-cara anu luyu jeung akal panemuna ku sabab dilahirkeun ti sarta ku masyarakat sorangan.

Damas nyaéta Paguyuban anu sifatna umum, kalawan henteu nganut salah sahiji aliran/golongan politik di masyarakat, tapi teu ngandung harti bakal ngantep ayana aliran atawa kawijaksanaan politik anu ngarugikeun masyarakat Sunda hususna, rahayat Indonésia umumna. Sarta Dina ngalaksanakeun hirup kumbuhna Paguyuban, salawasna dumasar kana sifat duduluran luyu jeung jiwa sarta sumanget silih asah, silih asih jeung silih asuh.

Tujuan & Usaha

T u j u a n

 1. Ngangkat Harkat Darajat Ki Sunda pikeun kajembaran Indonésia.
 2. Kahontalna masyarakat Gemah Ripah Répéh Rapih anu di pirido ku Gusti Nu Maha Suci.
 3. Nanjeurna kapribadian Sunda pikeun jengléngna kapribadian Indonésia.
 4. Jembarna kabudayaan Sunda dina wangunan kabudayaan Indonésia

U s a h a
 1. Miara ajén anu jembar kana luhungna kapribadian Indonésia.
 2. Nalungtik, ngaraksa, ngariksa, jeung mekarkeun kabudayaan Sunda.
 3. Nyegah asupna pangaruh kabudayaan deungeun anu pasalia jeung kapribadian Sunda hususna, kapribadian Indonésia umumna.
 4. Milu ilubiung ngahangkeutkeun pangwangunan dina sagala widang kahirupan lahir batin.
 5. Milu niténan kaayaan jeung kamekaran masyarakat sabudeureunana, pikeun ngahudang sarta nguatkeun rasa tanggung jawab kamasyarakat anu jembar kalawan maké dasar anu séhat.
 6. Nyiapkeun anggota pikeun mibanda tanggung-jawab anu jembar pikeun ngudag tujuan Panguyuban.
 7. Digawé babarengan jeung Paguyuban-Paguyuban Mahasiswa sarta lembaga masyarakat

Lembaga-Lembaga

Organisasi Damas diwangun ku dua lembaga, nyaeta lembaga maneuh jeung lembaga teu maneuh. Lembaga maneuh ngawengku Pangurus Puseur, Pangurus Cabang (setingkat kota/kabupaten), jeung lembaga-lembaga lianna anu diadegkeun ku Pangurus Puseur dumasar kana kaperluan. Sedengkeun lembaga teu maneuh mangrupakeun lembaga anu diayakeun pikeun hiji kaperluan sarta dibubarkeun saupama garapan gawena geus rengse. Contona panitia Pasanggiri Tembang Sunda (PTS), panitia Mimitran jsj.

Kaanggotaan

Kaaanggotaan Damas diwatesan pikeun mahasiswa hungkul, luar ti mahasiswa bisa jadi anggota istimewa atawa anggota luar biasa. Lilana mangsa kaanggotaan Damas (anggota biasa) diwatesan ku waktu 10 (sapuluh) taun ti mimiti katarima jadi anggota Damas. Mahasiswa anu baris asup Damas kudu ngaliwatan heula Mangsa Mimitran. Mimitran singkatan tina mimiti mimitraan anu hartina ngamimitian ngawangun duduluran. Mun di kampus Mimitran teh sarua jeung orientasi. Mangsa Mimitran biasana diayakeun sataun sakali di unggal cabang.

Login Anggota
Informasi Kegiatan DAMAS
 • Can aya data kegiatan nu diasupkeun!